Všeobecné vyhlásenie

Všeobecné vyhlásenie

 1. Užívateľský obsah
  • Akýkoľvek užívateľ môže zasielať obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho obsahu.
  • Užívateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s obsahom.
  • Užívateľ nesmie do článkov a komentárov pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.
  • Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný užívateľmi.
 1. Duševné vlastníctvo/autorské práva
  • Aj keď prevádzkovateľ stránky a web stránka dizajnmagazin.sk nezodpovedá za články, fotografie, príspevky, komentáre užívateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.
  • Každý užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov na stránkach dizajnmagazin.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.
  • Každý užívateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:
   • nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít.
   • nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít.
   • nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúr, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia.
   • v prípade, ak má záujem o použitie fotografií, kontaktuje majiteľa autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.
 1. Obsah na našich serveroch
  • Stránky dizajnmagazin.sk a ich prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori a/alebo užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojmi prevádzkovateľa stránok dizajnmagazin.sk.
  • Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.
 1. Odkazy
  • Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (zdieľané časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.
  • dizajnmagazin.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu užívateľov.

 

Najčítanejšie

24h 7d 30d